Свикване на Общо събрание на 28.09.2021 година

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„МАВЕРИК“, ЕИК 176490198

 

ПОКАНА

Уважаеми г-не/ г-жо,

В качеството Ви на член на Сдружение „Маверик“, ЕИК 176490198 Ви каним да присъствате на редовно Общо събрание на Сдружение „Mаверик“.  Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет.

Събранието ще се проведе на 28 септември 2021 година от 18:00 часа на адрес: София, бул. “Христо Смирненски” 8, вх. Б, ет 5, ап. 10 при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2013 – 2020 година
  1. Приемане на Годишен отчет за дейността за 2013 – 2020 година
  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 – 2020 г.
  1. Промяна на дейността на Сдружението от такава в частна полза в такава в обществена полза.
  1. Промени в Устава на Сдружението.
  1. Избиране, преизбиране или освобождаване на членовете на Управителния съвет.
  1. Разни.

Материали по заседанието са налични в офиса на Сдружение „Маверик“ и можете да ги получите от г-ца Диляна Вучкова – председател. При поискване на имейл адрес: ngomaverick@gmail.com могат да бъдат изпратени и по електронен път.

При липса на кворум, заседанието ще се проведе на същото място и в същия ден от 19:00 часа според  условията на чл. 24 и чл. 25 от Устава и ще се счита за редовно независимо от броя на явилите се членове.

Очакваме Ви!

С уважение,
Диляна Вучкова

Председател на УС